Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Kontaktní informace

Ředitelka: Mrg. Jitka Pichlíková
Telefon: +420 474 334 650
Mobil: 736 613 499

Naše třídy

1.třída-„Žabičky“- (věk 3-4)

Učitelky: Petra Kožnarová, Kristýna Klibáni

V třídě „Žabičky“ provází děti po celý školní rok maskoti Žabička a Krteček, kterého z určitostí všechny děti znají. Věříme, že Krteček tak bude tím správným kamarádem na cestě poznávání nejen pro naší Žabičku, ale i pro děti a jejich rodiče. Myslíme si, že hry, DVD, leporela a knihy s tímto pohádkovým hrdinou jsou ve všech rodinách, takže v plánovaných činnostech můžeme využít i zapojení rodin, neboť i jim budou náměty blízké. Všechny náměty k činnostem budou vyvěšeny v šatně „Žabičky“, aby se mohli rodinní příslušníci seznámit vždy zavčasu o programu, který připravujeme pro děti.

Každý den se na Vás těšíme.

2.třída-„Koťata“ (věk 4-5)

Učitelky: Mgr. Jitka Pichlíková,  Ludmila Mačugová, Kateřina Choutková

Kočička Bělinka po celý rok doprovází 25  4-5 letých „Koťátek“ naší třídy.

Od začátku školního roku si s dětmi vytváříme pravidla, která přizpůsobujeme jejich věku a potřebám. U dětí upevňujeme sebeobslužné návyky (většinou stavíme na základech z předchozích nižších ročníků školy). Děti vedeme k samostatnosti formou spontánních i řízených činností.

Velký důraz klademe na mluvené slovo – u dětí odbouráváme ostych a stud mluvit před ostatními, děti se učí vyjadřovat své pocity, dělí se o své zážitky s ostatními.

Zájem o vědění vzbuzujeme u dětí hravou, tvořivou, motivační a zábavnou formou. Svět kolem nás učíme děti vnímat všemi smysly.

Ve výtvarných a pracovních činnostech často pracujeme s netradičními materiály.

Ve třídě se především zaměřujeme na hudební činnosti – rytmiku, zpěv s pohybem, hru na hudební a netradiční nástroje, které si děti mohou i vyrobit, zhudebňujeme pohádky.

6.třída-„Myšky“ (věk 4-6)

Učitelky: Nikol Valdhans, Bc. Eliška Hanzalová, Bc. Silvie Kloudová

Letos, jako každý rok budeme vycházet z ŠVP. Děti ze třídy „Myšky“ se budou plavit po celý rok na lodi v podobě Lodních myší, kdy jim na cestu bude svítit naše „Hvězdička“. Celý TVP převedeme na loď. Děti budou hravou formou poznávat svět kolem sebe a získávat informace ze všech různých oblastí. Například- Námořníci se orientují podle hvězd a tak se naše Námořní Myšky plavící se na lodi dozví, že existují hvězdy a která je nejznámější, význam Slunce, atd….


V této věkové skupině už jsou zvládnuté prvky sebeobsluhy a adaptace v MŠ, a proto se zaměřujeme hlavně na sociální kompetence dětí, což znamená pravidla vzájemného soužití, chápání sebe samého, posilování zdravého sebevědomí a zároveň maximální tolerance k ostatním, schopnost práce a hry jak v kolektivu, skupině, tak i individuální. Vedeme děti k aktivnímu vyjádření vlastních pocitů.


Výchova a vzdělávání jsou uskutečňovány ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Pracujeme s dětmi ve skupinách i individuálně. Učení předpokládá aktivní účast dítěte, založenou na smyslovém vnímání a prožitkovém učení. Poznatky vytváříme hravou formou a upevňujeme je pomocí všech smyslů a metod pokusů, pozorování a řešení problémových situací.


Řečová prevence probíhá denně formou jazykové chvilky (dechová cvičení, gymnastika mluvidel, rozšiřování slovní zásoby, rytmizace slov, rozvoj sluchové a zrakové orientace a paměti, dále rozvoj pohyblivosti a obratnosti celého těla). Snažíme se o celkový rozvoj komunikačních schopností dítěte.


Podporujeme radost dětí z pohybu, a proto každý den zařazujeme pohybovou chvilku a jednou týdně navštěvujeme s dětmi cvičebnu, kde procvičujeme hrubou motoriku dítěte a upevňujeme jeho pohybové dovednosti. Sportujeme v závislosti na počasí také venku, kde nám k tomu slouží zejména sportoviště v našem areálu a po celé naší zahradě hravé sportovní prvky.


Ve výtvarné a pracovní činnosti využíváme různé techniky, materiály (pracujeme i s EKO materiálem) a podporujeme tvořivost a fantazii dítěte. Tyto práce jsou vystavovány v prostorách šatny a chodby MŠ. Pravidelně zařazujeme grafomotorické cviky pro uvolnění celé ruky, jako průpravu pro budoucí psaní.


Při hudebních činnostech využíváme tradiční i netradiční hudební a rytmické nástroje. Zpěv dětí doprovázíme hrou na klavír a kytaru. Snažíme se vzbudit u dětí radost z hudby pomocí písniček s obrázky, často doplněných pohybem.


Pobyty venku využíváme také k přímému pozorování jevů, o kterých jsme v rámci vzdělávání mluvili.

5.třída-„Berušky“ (věk 3-4)

Učitelka: Martina Žemličková, Zuzana Štětinová, školní asistent – Alena Koníčková

Třída Berušky je určena pro nejmladší věkovou skupinu dětí.


Proto se snažíme adaptaci dětí usnadnit tím, že zpočátku dětem umožňujeme krátké návštěvy v MŠ s jejich rodiči, také nabízíme možnost krátkých pobytů v MŠ, které po dohodě s rodiči prodlužujeme.


Společně se seznamujeme a zvykáme na určitý řád, kterým se řídí celá naše školka. Třída je přizpůsobena k věku dětí. První část třídy je vybavena kobercem a hračkami jak pro kluky tak i holčičky a najdeme zde i odpočinkovou zónu, děti se zde mohou věnovat aktivitám dle vlastní volby. Ve třídě také zpíváme – jsou zde klávesy a volný prostor využíváme k pohybovým aktivitám. Děti mají k dispozici dostatek hraček, stavebnic a skládaček vhodných pro jejich věk. Ve druhé části (část bez koberce) jsou umístěny stolečky a slouží především ke stolování, ale také k výtvarným a pracovním činnostem. Společně také navštěvujeme cvičebnu, kde si protahujeme tělíčko. Ke třídě náleží koupelna s umyvadly, záchody a sprchovým koutem, která je vkusně a nápaditě vybavena. Máme i vlastní prostornou šatnu, kde má každé dítě své místečko. V šatně jsou umístěny nástěnky sloužící k vystavování dětských prací a informování rodičů.

7.třída-„Motýlci“ (věk 3-4)

Učitelka: Mgr. Lucie Deáková, Lucie Iblová

Třída motýlků je určena pro děti od 3 do 4 let, kapacita třídy je 20 dětí.


Třída je nově vybudována a přizpůsobena potřebám dětem předškolního věku. První část třídy je vybavena kobercem a hračkami jak pro kluky tak i holčičky a najdeme zde i odpočinkovou zónu. Ve třídě také zpíváme – jsou zde klávesy a volný prostor využíváme k pohybovým aktivitám. V obou částech třídy probíhá řízená činnost, děti se zde mohou věnovat aktivitám dle vlastní volby.

Děti mají k dispozici dostatek hraček, stavebnic a skládaček vhodných pro jejich věk. Ve druhé části (část bez koberce) jsou umístěny stolečky a slouží především ke stolování, ale také k výtvarným a pracovním činnostem.


Ke třídě náleží koupelna s umyvadly, záchody a sprchovým koutem, která je je nová, vkusně a nápaditě vybavena. Máme i vlastní prostornou šatnu, kde má každé dítě své místečko. V šatně jsou umístěny nástěnky sloužící k vystavování dětských prací a informování rodičů.

4.třída-„Medvědi“ (věk 5-6 + OŠD)

Učitelky:  Lenka Houdková, Veronika Nováková

V této třídě předškoláků (5-6 let + OŠD) se snažíme dětem poskytnout širokou nabídku činností, respektujeme jejich zájmy, potřeby a z toho vycházíme při tvorbě třídního vzdělávacího plánu. Chceme tak vytvořit základy pro budoucí vzdělávání dětí a jejich koníčky. Veškerá výchovná činnost je zaměřená na přípravu dětí do ZŠ a probíhá nenásilně během celého dne.

3.třída-„Lišky“ (věk 5-6 + OŠD)

Učitelky: Lucie Holcová,  Ivana Štěpánková, asistent pedagoga – Anna Smažáková

Ve třídě je zapsáno 25 dětí ve věku od 5 do 7 let včetně odkladů školní docházky, pro které je vypracován individuální výchovně vzdělávací plán. Celý školní rok se prolínají zábavná témata, při kterých plníme cíle dle obsahu Rámcově vzdělávacího programu. Využíváme metody prožitkového, kooperativního, situačního a spontánního sociálního učení. Organizaci činností volíme tak, aby byla po děti co nejvhodnější.


Snažíme se o to, aby se děti cítily šťastně po celý den a aby na konci školní docházky do MŠ byly splněny všechny důležité kompetence a dítě tak bylo schopné zvládnout povinnou školní docházku v celém jejím rozsahu.