Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Kontaktní informace

Ředitelka: Mrg. Jitka Pichlíková
Telefon: +420 474 334 650
Mobil: 736 613 499

Kritéria pro přijímání dětí

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné.

 

Při zápisu dítěte do mateřské školy předloží zákonný zástupce občanský průkaz, rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců. 

 

Při zápisu dětí, které vyžadují zvláštní péči (zdravotní postižení či znevýhodnění) je třeba doložit zprávu ze školského poradenského zařízení ( PPP, SPC) . 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole: 

1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti tříleté a starší ze spádové oblasti mateřské školy, v pořadí od nejstaršího.

2. Děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou věku pěti let s trvalým pobytem v Kadani, v pořadí od nejstaršího.

3. Děti, které dosáhnou věku tří let do prosince 2024 ze spádové oblasti mateřské školy, v pořadí od nejstaršího.

Ostatní  děti se přijímají podle kritéria věku v pořadí od nejstaršího po nejmladšího. 


V MŠ máme pro školní rok 2024/2025  volných 45  míst.

 

Na přijetí dětí mladších tří let není právní nárok.

Kritéria se vztahují též na děti - občany Evropské unie či občany třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona v platném znění. 

K zápisu do MŠ mohou podat přihlášku i cizinci, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, nebo kterým bylo uděleno vízum za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti v platném znění. 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.

 

V Kadani  dne 28. 3. 2024

 

 

Mgr. Jitka Pichlíková

ředitelka Mateřské školy

ul. Na Podlesí 1481,

432 01 Kadaň,

příspěvková organizace