Mateřská škola, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Kontaktní informace

Ředitelka: Mrg. Jitka Pichlíková
Telefon: +420 474 334 650
Mobil: 736 613 499

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

  Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025           

Ředitelky mateřských škol v Kadani ve spolupráci s Městem Kadaň

 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 

vyhlašují

 ZÁPIS  DĚTÍ  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

 

 PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2024/2025,

 

 který se uskuteční dne 2. 5. 2024

v době od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin

 

V uvedený den se dostavíte se svým dítětem do vámi vybrané mateřské školy, kde podáte žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Správní orgán zastoupený ředitelkou školy vydá, v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů, rozhodnutí.  

Dne 26. 4. 2024 si od 7:00 do 16:00 hodin můžete vyzvednout tištěné dokumenty k zápisu k předškolnímu vzdělávání ve vámi vybrané mateřské škole. K dispozici budou zároveň na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

Další podrobnosti a aktuality k zápisu najdete na webových stránkách příslušné mateřské školy. 

Doklady k zápisu:

-          podání vyplněné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, podepsané oběma zákonnými zástupci,

-          rodný list dítěte,

-          potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře – tzv.“ Vyjádření lékaře“ – formulář obdržíte na vámi zvolené mateřské škole,

-          v případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte

-          v případě dítěte s potřebou podpůrných opatření – doporučení poradenského pracoviště (PPP, SPC).

Při podání přihlášky i v průběhu správního řízení je odpovědný pracovník mateřské školy oprávněn požadovat originál rodného listu dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

 

Zápis do mateřské školy, pro školní rok 2024/2025, je povinný pro děti, které dovrší pátý rok věku, nejpozději do 31. 8. 2024, tzn. děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí. Tato povinnost se vztahuje:

-          na státní občany České republiky, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů;

-          na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů;

-          na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů;

-          na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Na přednostní přijetí mají nárok děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku.

Osoba, která doprovází dítě k zápisu (rodič, pěstoun, občan, kterému bylo dítě na základě soudního rozhodnutí svěřeno do výchovy) poskytuje mateřské škole nezbytné údaje pro zápis dítěte, které jsou určující pro rozsah náležitostí, a to:

-          jméno (případně jména) a příjmení žadatele (dítěte);

-          datum narození;

-          místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování;

-          údaj, zda dítě má speciální vzdělávací potřeby, příp. jaké;

-          u dětí mladších 5 let škola vyžaduje doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci;

-          jméno a příjmení zákonného zástupce;

-          místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Pokud je pro děti předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.

Povinnost zákonného zástupce přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání ve stanovené době je dána školským zákonem podle § 34 a odst. 2. Porušení této povinnosti lze klasifikovat jako přestupek, za který lze uložit pokutu podle § 182a odst. 1, písm. a) školského zákona, novela č. 178/2016 Sb.

 

Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017 byly stanoveny školské obvody a společný školský obvod:

 

Školský obvod Mateřské školy Olgy Havlové Kadaň, ul. Kpt. Jaroše 581, příspěvková organizace, tvoří náměstí a ulice nebo jejich části v místní části Kadaň: ul. Pastýřská studánka, Dvořákova, Jungmannova, Mírové náměstí, Komenského, Čsl. Armády, Jana Švermy, Chomutovská č. p. 1255 až 1260, 1262 až 1265, 1266 až 1273 a 1276, Čechova, Lázeňská, Tyršova, Žatecká, Boženy Němcové, Kpt. Jaroše, Löschnerovo nám.;

 

Školský obvod Mateřské školy, ul. Žitná 615, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace, tvoří ulice nebo jejich části v místní části Kadaň: Hřbitovní, Věžní, Sukova, Zeyerova, Skalní, Žitná, Polní, Obr. Míru, Ovesná, Jitřní, Rokelská, Pokutická, Ječná, Javorová, Říční, Sládkova, Průmyslová, Borová, Topolová, Jedlová, Habrová, Lísková, Lipová, Luční, Sluneční, Jezerka, Nové Nádraží, Vinohrady, Koželužská č. p. 1503 až 1506, Želinská;

 

Školský obvod Mateřské školy, ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace, tvoří ulice v místní části Kadaň: ul. Budovatelů, Březinova, Havlíčkova, T. G. Masaryka, Václava Havla, Pionýrů, Klášterecká, Brožíkova, Alešova, Mánesova, Máchova, Jiráskova, Nerudova, Raisova, Fibichova, V Zahrádkách, Na Strážišti, Strmá, Pod Sv. kopečkem, Vrchlického a dům č. p. 169 v místní části Prunéřov;

 

Školský obvod Mateřské školy, ul. Husova 1337, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace, tvoří ulice nebo jejich části v místní části Kadaň: Golovinova č. p. 1326 až 1330, 1338 a 1340 až 1354, Husova, Bystřická, Třešňová, Chomutovská č. p. 568, 853, 998, 1364, 1365, 1899, 1232 až 1243, 1289, 1361, 1567 až 1574, 1248 až 1253, 1491, 1618 až 1623 a 1998, Nad Nemocnicí, Příčná, Zahradní, Prunéřovská a dům č. p. 265 v místní části Prunéřov;

 

Školský obvod Mateřské školy, ul. Na Podlesí 1481, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace, tvoří ulice nebo jejich části v místní části Kadaň: Golovinova č. p. 1312 až 1318, 1355 až 1360 a 1559, Nová Kolonie, Na Průtahu, Na Podlesí, Poštovní, Chomutovská č. p. 1277 až 1288 a dům č. p. 377 v místní části Prunéřov.

 

Školský obvod Mateřské školy, ul. Školní 1479, Kadaň, příspěvková organizace, tvoří ulice nebo jejich části v místní části Kadaň: ul. U Stadionu, Chomutovská č. p. 1042 – 1043, 1194 až 1199, 1217 až 1222, 1200 až 1210 a 1229 až 1231, Koželužská č. p. 1507 až 1523, 1. máje, 5. května, Školní, Na Příkopě, Červeného Kříže a

místní části nebo jejich části: Brodce, Kadaňská Jeseň, Meziříčí, Nová Víska, Pokutice, Prunéřov (s výjimkou domů v místní části Prunéřov uvedených v čl. 1), Zásada u Kadaně, Tušimice a Úhošťany a území obce Rokle.

 

Kritéria pro přijetí dětí budou zveřejněna na webových stránkách jednotlivých škol a v jednotlivých mateřských školách.

Dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je ředitel spádové MŠ povinen přednostně přijmout děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

Děti, pro které není zápis povinný, se přijímají podle předem zveřejněných kritérií, do naplnění kapacit jednotlivých mateřských škol.

 

 

 

 

ředitelky mateřských škol                                                     Mgr. Jan Losenický

                                                                                                   starosta města